Прехвърляне към съдържание


StoreHouse PRO: Модул "Производство"
ПРОИЗВОДСТВО
произвеждане на изделия по предварително въведена разходна норма

 

Съдържание:

 

Елементи на интерфейса
Създаване на нова производствена операция
Отстраняване на операторски грешки в съхранени операции
Поетапно производство на комплексни изделия

 

Производственият модул на StoreHouse PRO се използва както за документиране на завършените производствени операции, така и за планиране на бъдещо производство. По при завършване на производствена операция количеството на наличните изделия в склада се увеличава, а наличността на материалите, включени в разходните норми (рецепти) на произведените артикули - намалява. Могат да бъдат произвеждани единствено артикули, които са създадени в номенклатурата на стоките като разходни норми на изделия. В това ръководство ще обясним елементите на модула, тяхното предназначение и последователността от действия по създаване или корекцията на производствена операция

 

Влезте в модула за производство като чукнете върху иконата в лентата с инструменти или чрез клавишната комбинация Ctrl+F6.

 


Елементи на интерфейса

 

Интерфейсът на модула е реализиран по начин, който е сходен с реализацията на други модули на програмата, в които под някаква форма се създават операции, към които потребителят добавя данни, избрани от списък. Както ще се убедите и сами, работата с производствения модул на StoreHouse PRO е максимално опростена и интуитивна, а процесът на създаване на операциите в него е бърз и неангажиращ.

 

Изображение

 

Екранът е разделен на две основни части. Горната част съдържа бутоните на основните операции, както и списък с изделията, които ще се бъдат произведени. В долната част е разположен списък с необходимите материали и количествата, които програмата ще изпише от наличността при завършване на производствената операция. Потребителят манипулира съдържанието на двете таблици посредством добавяне на артикули (изделия) към горната таблица. За всяко от тях той посочва количеството, което трябва да бъде произведено. Добавянето, промяната и изтриването на записи към горния списък води до автоматична актуализация на данните в долния списък - този с материалите.

 

Изображение

 

В тази част на програмата се показват себестойности на изделия и материали. Ако операторът, който работи с модула не би трябвало да вижда такава информация, администраторът на StoreHouse PRO трябва да премахне правото му на достъп до информация за доставни цени и себестойности чрез менюто "Администриране" - "Потребители и права за достъп".

 

И тук, както в останалите части на програмата, всяка операция има уникален 10-разряден пореден номер и дата, които могат да бъдат използвани като референция за бъдещи справки, свързани с произведените изделия или вложените материали.

 

Изображение

 

На разположение на потребителя са следните бутони:

 

[ F6 ] Зареждане - служи за показване на списъка със съхранените производствени операции в текущия складов обект. От този списък потребителят може да избере операция, чието съдържание желае да зареди за преглед или промяна (ако администраторът е разрешил това).

 

[ F7 ] Нова операция - изчиства информацията от екрана и създава нова празна операция, към която да бъдат добавени изделия.

 

[ F2 ] Изделия - показва списъка на артикулите от тип "разходна норма на изделие", от който потребителят избира записите, които ще добавя към текущата операция.

 

[ F3 ] Промяна - служи за корекция на реда с избраното изделие. Позволява промяна на произвежданото количество и на неговия материален състав (ако администраторът е разрешил това).

 

[ F4 ] Изтрий - премахва от операцията реда с маркираното изделие.

 

[ F8 ] Печат - отпечатва производствената операция на принтер. Възможни са два вида печат: с цени или без цени.

 

[ F9 ] Изработване - след завършване на добавянето на изделията по текущата производствена операция с този бутон тя се съхранява в базата данни, а едновременно с това се актуализира наличността на произведената продукция (увеличава се) и наличността на материалите (намалява се).

 

Експорт - предлага достъп до няколко полезни инструмента, даващи достъп до автоматизиран обмен на данни между производствения модул на StoreHouse PRO и други модули на нашия софтуер или до обмен на данни с външни продукти. Поддържат се следните операции:

 • Експорт на материалите към нова разходна норма - използва се основно при създаването на нови разходни норми, обединяващи данните за материалите, необходими за изработването на няколко различни видове изделия под формата на едно главно изделие. Може да се използва за случаите, кои които е необходимо да се съберат на едно място и се изпишат наведнъж всички материали по една цяла поръчка или за съставянето на други комплексни разходни норми.
 • Експорт на материалите към нова заявка - както показва и името, използва списъка с материалите за автоматично създаване на нова заявка към доставчик. Показва подменю, в което потребителят може да избере между следните три режима: "Експортирай само материалите с недостатъчно количество"; "Експортирай всички материали по операцията" и "Експортирай само избраните материали".
 • Експорт на материалите към нова трансферна операция - автоматично създава операция по прехвърляне на материалите от списъка към виртуален складов обект, който операторът избира от списъка с обекти-получатели. Тази функция се използва основно в случаите, при които материалният склад и производственият склад са разделени и за извършване на производствената операция е необходимо материалният склад да "захрани" производствения с необходимите количества материали и суровини. Друго възможно и полезно приложение на тази функция е да направи резервиране (блокиране) на определени количества за бъдещо производство чрез временното им преместване към виртуален склад за блокирани количества.
 • Експорт на материалите в CSV файл - както и в други части на StoreHouse PRO и тук има възможност информацията да бъде съхранена във външен файл (CSV) - за целите на допълнителна обработка или за автоматизирано въвеждане в други софтуерни продукти.
Изработено от - в това поле се въвежда (или избира от списък) името на лицето, което отговаря за производството на изделията по тази операция. Реквизитът кореспондира с филтъра на справката за произведените изделия, чрез която може да се получи информация не само за това, какви изделия са произвеждани, но и от кого. Това помага при периодичното отчитане на изпълнението на производствените нормативи от отделни работници в производството.

 


Създаване на нова производствена операция
[ върни се горе ]

 

При зареждане на модула той вече е в режим на съставяне на нова производствена операция. Програмата сама е попълнила следващия номер на операция, въвела е текущата дата и очаква от потребителя да започне да въвежда изделия. В случай, че преди това на екрана е имало информация от предишна производствена операция, можете да изчистите от екрана нейните данни и да влезете в режим на създаване на нова операция чрез клавиша F7 или чрез бутона със същото име - "Нова операция".

 

Както обяснихме и по-горе, единствената задача на оператора е да въведе списъка с изделията, които трябва да бъдат отчетени като произведени. Натиснете клавиша F2 или бутона "Изделия". Програмата ще покаже списъка с артикулите, които са създадени в номенклатурата като разходни норми на изделия.

 


Забележка

В зависимост от настройките на програмата и обема на Вашата номенклатура, възможно е вместо списъка с изделия, да се стартира функцията за търсене по код или наименование. Ако не желаете да извършвате търсене, натиснете клавиша ESC - за показване на списъка. При много голяма номенклатура на изделията не е особено практично и ефективно да разглеждате пълния списък, затова препоръчваме да ползвате функцията за търсене или да избирате артикулите с баркод четец, ако това е възможно. За още по-лесно откриване на желаните записи можете да приложите и филтриране по група.


 

Изображение

 

Изберете желаното изделие от списъка като чукнете двукратно върху него. Ако сте свикнали да работите предимно с клавиатурата, изберете записа и натиснете ENTER. Преди да го добави към операцията, програмата ще покаже екран, в който потребителят трябва да въведе или потвърди количеството, която желае да бъде произведено. По подразбиране програмата въвежда количество = 1 и премества фокуса върху полето за количество, така че операторът директно да е в състояние да промени тази стойност, ако е необходимо.

 

Екранът за въвеждане на количество ще съдържа и информация за материалите, които се съдържат в разходната норма на избраното изделие. Количествата в този списък са за единична бройка.

 

Изображение

 

Чрез този екран потребителят има възможност да направи и друго - да промени еднократно, само за този ред от операцията (т.е. без това да се отразява на оригиналната разходна норма) материалите, които са включени в състава на изделието. Промяната може да се случи както по време на добавянето на изделието, така и след като е добавено. Необходимо е да уточним, че подобна манипулация на състава на материалите изисква администраторът на StoreHouse PRO да е дал изрично право на този оператор да изменя материалите по време на производствена операция. В противен случай тази възможност ще бъде заключена.

 

След като приключите с въвеждането на количеството натиснете клавиша ENTER. Артикулът ще бъде добавен към списъка с изделия по тази операция, а програмата автоматично ще покаже обобщен списък с материалите, който вече ще е преизчислен спрямо всички изделия в документа и техните количества.

 

Повторете горната процедура за всяко допълнително изделие, което искате да добавите към същата операция. Обърнете внимание на това, как се променя съдържанието на списъка на материалите, в долната част на екрана.

 

Изображение


Списъкът с материалите има три различни изгледа, между които операторът може да превключва при необходимост. Ето каква информация предоставя всеки от тях:
 • Обобщен списък на материалите - това е изгледът, който програмата Ви показва по подразбиране. В него информацията е обобщена на базата на кода на всеки от материалите. Това означава, че ако две или повече изделия в операцията използват общ материал, в този изглед той ще се показва само на един ред, без да се повтаря, но с обобщено количество.
 • Подробен списък на материалите - този изглед показва информацията в подробен, вместо в обобщен вид. Тук, за разлика от горния изглед, вече има повтаряемост на материалите, които са общи за повече от един вид изделие. И тук има обобщаване на количеството, но то вече е на ниво уникално изделие, а не на ниво документ. На всеки ред се показва и информация за кода на изделието, чиято разходна норма налага използването количеството от този ред.
 • Материали с недостатъчна наличност - програмата автоматично проверява дали имате необходимата материална наличност за завършване на производствената операция. Ако има недостиг на някой от материалите, той ще се покаже в този изглед, за да можете да предприемете необходимите действия по обезпечаване на нужната наличност. В този списък ще се покаже какво количество е необходимо за тази операция, какво количество е налично в момента в този склад и какво е недостигащото количество.

 


Съвет

Като използва функцията за експорт на недостигащите материали към нова заявка операторът може лесно да създаде и отпечата документ, който да изпрати до доставчика на този материал или до отдела, който има отношение към осигуряването на материалните наличности за нуждите на производството.


 


При необходимост от корекция на операторска грешка в документа:

 

Ако по време на въвеждането на информацията операторът допусне грешка в количеството на определено изделие, отстраняването й става по следния начин:

 

1. Чуква се двукратно с мишката върху сгрешения ред;
2. В полето за количество се въвежда правилното количество
3. Ако е необходимо да се направят промени по състава на изделието само за тази операция и на оператора са дадени такива права, промените се правят в същия екран.
4. Накрая се натиска клавиша ENTER и промяната се пренася автоматично в документа.

 

Ако по погрешка е въведено изделие, което е различно от онова, което е трябвало да бъде произведено, операторът трябва да маркира реда със сгрешеното изделие и да натисне DEL или бутона "Изтрий". Непосредствено след това трябва да бъде добавено вярното изделие, а това може да стане по начина, който вече описахме по-горе.

 

Когато сте готови с добавянето на изделията, които ще произвеждате, чукнете в списъчното поле "произведено от" и запишете името на лицето, което е произвело или е отговорно за производството на изделието. Ако в предишни производствени операции сте въвеждали това име, можете да не го изписвате ръчно, а да го изберете от списъка, но тъй като това е първата Ви операция в този модул, списъкът все още е празен. С течение на времето той ще се запълва с нови имена, така че още след първата съхранена операция ще имате едно име, което ще е достъпно за бърз избор.

 

След като се уверите, че въведената информация е пълна и точна, натиснете клавиша F9 (или бутона от екрана) за изработване на изделията . Ако в настоящия момент разполагате с достатъчна наличност от всички необходими материали, програмата ще изведе съобщение за успешно съхраняване на данните и ще увеличи наличността на готовите изделия в този склад, докато в същото време изписва материалите, вложени в тяхната изработка - намалявайки я.

 

Пример за ситуация, при която завършването на операцията е невъзможно поради недостиг на материали. Ето какво може да се направи....

 

Нека разгледаме един пример, с който да илюстрираме какво се случа когато има недостиг на някой от материалите. Ако в настройките на програмата е забранена работата без достатъчна наличност (както е по подразбиране), при опит за съхраняване на операция, за чието извършване няма достатъчно материали програмата ще изведе съобщение за грешка, с което ще Ви информира, че в настоящия момент операцията не може да бъде извършена, тъй като не разполагате с достатъчна наличност. Разбира се, можете да изключите проверката за достатъчна наличност и да съхраните операцията, на съветът ни е да не се опитвате да надлъгвате програмата, а вместо това да направите обстойна проверка на липсващите материали и по-специално на причината за тази липса - възможно е да сте пропуснали да отразите някоя доставка или пък да сте объркали количеството, което сте доставили или вложили в производство.

 

За да проверите кои материали и с какви количества не Ви достигат, чукнете върху раздела, озаглавен като "материали с недостатъчна наличност". Програмата ще покаже списък с материалите, чиято наличност не е достатъчна за завършване на операцията в този й вид.

 

Изображение

 

От примерното изображение по-горе става ясно, че за тази операция ще ни е необходим 1 брой от артикула с код DEMO00136, а неговата наличност в момента е 0. За да разберем в кое изделие се използва този материал (ако в операцията са включени няколко различни изделия) трябва да превключим показването на материалите в режим "подробен списък на материалите".

 

Изображение

 

От този списък става ясно, че в примерния случай материалът, който не ни достига се използва в разходната норма на изделието с код DEMO00137. Необходимо е операторът да открие причината за този недостиг и да предприеме мерки, които да доведат до възможност за завършването на производството. За целите на нашия пример ще приемем, че операторът е разговарял с колега от производствения отдел, който го е уведомил, че тъй като този материал е бил с временно изчерпана наличност, е било взето решение вместо него да бъде използван негов заместител, който е наличен. Това означава, че и операторът ще е необходимо да направи корекция по състава на разходната норма. Промяната може да стане по два начина:

 • Вариант 1: Директно в разходната норма на засегнатото изделие. Този вариант е подходящ предимно за случаите на нужда от трайна промяна на рецептата на изделието. Например, когато е взето окончателно решение определен материал да не се доставя повече, а вместо него да се използва друг, който е с по-добри показатели. Нанасянето на промяната в разходната норма на изделието в модул "Стоки" ще отмени необходимостта да се прави ръчна корекция при всяка следваща операция с този артикул, тъй като програмата вече ще предлага новия, вместо стария състав на изделието. Промяната ще важи за всички бъдещи производствени операции.
 • Вариант 2: Само за целите на текущата операция. Това е препоръчителният вариант за случаите, които са сходни на описания по-горе примерен сценарий. Промяната за целите на текущата операция оставят оригиналната разходна норма на изделието непокътната, т.е. няма да важи за следващи операции, но в конкретната производствена операция и на точно този ред от нея ще бъде приложена замяна, която няма да се помни от програмата при следваща употреба на този артикул.

Както става ясно, по-подходящ за примерния случай е вариант №2, тъй като става дума за еднократна корекция. Как да я извършите? Чукнете двукратно върху реда с изделието (в горната таблица, не тази с материалите), за да го отворите в режим на промяна. Програмата ще покаже вече познатия Ви екран с количеството на произвежданото изделие и материалите според разходната му норма. В списъка с материалите за това изделие изберете реда с недостигащия материал и натиснете бутона "Изтрий". След потвърждение от страна на оператора този материал ще бъде премахнат от списъка с материалите за това изделие и за тази позиция от производствената операция. На негово място сега трябва да се добави заместителя. За целта трябва да се натисне бутона "Добавяне на материал", при което програмата ще покаже списъка с всички материали. Изберете заместителя на оригиналния материал и натиснете ENTER или чукнете двукратно върху него. Програмата ще Ви попита за количество - въведете количеството, което е необходимо за изработката на 1 брой от това изделие. Програмата ще добави новия материал към списъка с материали за това изделие. За да потвърдите промяната и да се върнете към основния екран на модула, натиснете още един път ENTER. Програмата ще актуализира списъка с материали като вземе предвид премахването на стария материал и замяната му с друг.

 


Съвет

Ако в номенклатурата на стоките, чрез функцията за "Подобни стоки" сте определили кои стоки стоки са взаимозаменяеми, можете да я използвате за намирането на точния заместител на премахнатия материал. За целта натиснете бутона за добавяне на материал, но вместо да търсите директно заместителя (приемаме, че не знаете кой е той) открийте оригиналния материал, който току що премахнахме в нашия пример. Маркирайте го с мишката и натиснете клавиша F1 или "Подобни стоки". Ако за този артикул има въведен заместител, програмата ще го покаже и ще можете да го изберете по начина, описан по-горе.


 

Отпечатване на документ за операцията

 

Ако е необходимо за операцията да се отпечата документ, това може да стане чрез натискане на бутона [F8] Печат. Възможни са два вида печат: с цени или без цени. Изберете една от двете команди и програмата ще покаже стандартния диалогов прозорец на Windows за избор на принтер и начало на отпечатването.

 

ИзображениеИзображение

 


Отстраняване на операторски грешки в съхранени операции
[ върни се горе ]

 

Популярна фраза гласи, че да се греши е човешко. Затова в StoreHouse PRO сме дали възможност за лесна корекция на допуснати операторски грешки. Модул "Производство" не прави изключение от това правило.

 

Ако в някакъв момент установите, че неволно сте допуснали грешка в някоя от производствените операции, ето как можете да я отстраните, ако администраторът на StoreHouse PRO Ви е дал нужните права:

 • Влезте модул "Производство" по обичайния начин.
 • Натиснете бутона "Зареждане" (или F6 от клавиатурата). Програмата ще покаже списък с производствените операции за периода, определен в настройките на програмата (ако операцията попада извън този период, променете ръчно датите).
 • В случай, че операцията е извършена отдавна или пък ежедневно се регистрират множество операции, така че сгрешената не се вижда от пръв поглед, използвайте функцията за търсене по номер на документ или по име на лицето, което е произвело стоките.
 • След като откриете операцията в списъка, чукнете двукратно с мишката върху нея за потвърждение.
 • Програмата ще зареди съдържанието на операцията на Вашия екран в режим на промяна.
 • Приложете промяната по абсолютно същия начин, както е обяснено по-нагоре в ръководството, в частта за коригиране на данни по време на създаване на операция.
 • След като се уверите, че вече е въведена коректната информация, съхранете промените в базата данни. След успешното съхраняване на коригираната операция, програмата ще актуализира наличността на изделията и на материалите в склада съобразно направените от Вас промени.

 

За извършване на тази процедура администраторът трябва да е присвоил следните права на потребителя за модул "Производство": "Зареждане и печат на съхранени операции" и "Редактиране на съхранени операции".

 

 


Поетапно производство на комплексни изделия
[ върни се горе ]

 

Дотук стана ясно, че в StoreHouse PRO е напълно възможно да създавате изделия, които се произвеждат наведнъж - в рамките на една производствена операция, и които са дефинирани чрез разходни норми (рецепти), описващи техния материален състав.

 

В света на реалното производство обаче едно комплексно изделие не се произведа наведнъж и не съдържа само прости суровини и материали. Често процесът на производство минава през изработването на множество т.нар. заготовки, които представляват незавършена част от базови продукти, върху които в последствие се прилагат допълнителни операции, всяка от които също изисква влагането на определени материали, т.е. производството става на ясно разграничени етапи и, което е по-важно - по различно време.

 

За щастие StoreHouse PRO позволява в разходните норми на изделията да се добавят не само прости суровини и материали, но и други изделия, които пък не е проблем да се комбинират с материали, за да формират следващия етап на производството. Така комбинираните изделия и материали, описани като разходна норма на субпродукт или на операция от следващо ниво, могат също да са част от разходната норма на още по-висок етап от производството и т.н. С други думи, напълно е възможно различните етапи от производството на един сложен продукт да се обособят като отделни, самостоятелни разходни норми на изделия, за да може процесът да се разпредели в няколко напълно обособени етапа. Разбира се, това предполага, че производството на крайния продукт не може да завърши преди да са завършили предходните етапи, но това се подразбира.

 

Тъй като начинът на създаване на разходни норми на изделия и услуги е добре разяснен в ръководството за работа с модул "Стоки", няма да се спираме на него отново. Само ще уточним, че от гледна точка на програмата няма практическа разлика между създаването на рецепта, съдържаща прости материали и създаването на рецепта на комплексно изделие, съдържащо други изделия и/или материали. Тъй като няма и ограничения в дълбочината на влагане на едно изделие в друго, можете да създадете толкова фази на производството, колкото са Ви необходими. Единственото, което програмата няма да Ви позволи, е да добавите изделието X към разходната норма на изделието Y, ако артикулът Y вече е част от разходната норма на самия артикул X или на някой от по-долните му етапи на производството.

 

 

Следваща глава: Модул "Продажби и фактуриране"

 

Назад към съдържанието