Прехвърляне към съдържание


Модул "Ревизии"


Задаване на началните наличности чрез модул "Ревизии"

Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата

Има два начина, по които можете да зададете началните наличности на артикулите. Единият е чрез извършване на "ревизия" (от менюто "Операции" -> "Ревизии"), а другия - чрез фиктивна доставка от произволен или фиктивен доставчик.

Приемайки, че сте въвели пълната или поне по-голямата част от номенклатурата на артикулите, ще разгледаме варианта, при който потребителят задава началните наличности чрез модул "Ревизии".

Стартирайте модул "Ревизии" от менюто "Операции". От екрана на модула натиснете бутона "създаване на нов документ" или F5 от клавиатурата. Ще бъде създаден нов документ с уникален, 10-разряден пореден номер на ревизионен протокол, и ще се появи списъкът на артикулите. Моля, обърнете внимание, че в този списък няма да фигурират артикулите, които са дефинирани от Вас като разходни норми на услуги - те не могат да имат наличност.

Преди да започнем да въвеждаме началните салда, ще обърнем внимание на няколко от по-важните полета в този списък, без да се спираме на всяко от тях:

 • количество - в тази колона ще се появи количеството, което трябва да бъде намерено в склада според StoreHouse.
 • намерено к-во - това е количеството, което сте въвели Вие, т.е. количеството, което реално се намира в склада.
 • разлика к-во - това е разликата между изчисленото от програмата и намереното (въведеното от Вас) количество.
 • ед. цена - това не е продажна цена, а единичната себестойност на артикула.
 • об. себест. - общата себестойност на намереното количество.
 • разлика ст-ст - себестойността на разликата между изчислената и намерената наличност.

А сега нека започнем да нанасяме корекциите по наличностите. Започвайки от най-горния ред и слизайки надолу по списъка, маркирайте поотделно всеки артикул, за който сте установили разлика между изчислената и намерената наличност. За да въведете намереното количество кликнете двукратно с левия бутон на мишката върху реда на този артикул. Ще се покаже прозорец за въвеждане на количество (а за стоките и материалите - и поле за корекция на себестойността). Въведете изброеното от Вас количество и натиснете Enter за да го съхраните в документа. След това преминете към следващия ред. Там, където не установявате разлики, или където наличността нормално е 0, т.е. в този момент действително няма наличност, просто подминете реда и преминете на следващия.

Можете да използвате функцията за филтриране по групи, както и търсенето по ключова дума, за да виждате само определени записи в даден момент. За да се върнете към пълния списък с артикулите, просто натиснете бутона за опресняване.

Накрая, след като сте отразили всички наличности, уверете се, че датата на документа съответства на вярната дата и също така въведете някакво ориентировъчно описание на операцията в предвиденото за целта поле. Имайте предвид, че въвеждането на описание ще Ви ориентира за естеството и причините за извършването на всяка една ревизия, а когато те станат повече и не сте задавали описания, няма да можете бързо да се ориентирате за това, на какво сте правили ревизия и защо. Въведеното тук описание ще се появява редом до номера и датата на ревизионния протокол, когато използвате бутона за зареждане на минали документи.

Накрая, за да съхраните цялата операция, натиснете бутона F9 или "Запис". Програмата ще Ви попита, дали желаете да замените наличностите в склада с новите начални салда. Отговорете утвърдително и след това, ако желаете, натиснете бутона за печат на документ, за да отпечатате ревизионен протокол.

Няколко практически препоръки за по-пълноценна работа с модула:

 • Желателно е, когато създавате нова ревизия, тази операция да е първата за деня, а всички останали операции да се създават и записват след нея
 • Ако държите на точността в количествените справки, които разчитат на информацията за салдата от въведени ревизии, след като сте съхранили ревизията не въвеждайте операции, които са с дата, предхождаща датата на ревизията. Ако сте пропуснали да отразите някоя операция, по-добре е да я въведете с датата на ревизията или дори по-късна, но не и с предишна дата.
 • По време на реалното изброяване на артикулите е добре да не се изписват или заприхождават никакви стоки. Непосредствено след като преброяването е завършило, създайте новата ревизия, за да резервирате текущото състояние на склада според програмата. След като сте направили това, вече можете да отразите корекциите в произволен момент като заредите създадената ревизия и започнете да нанасяте разликите там, където сте констатирали такива. Възможно е също така първо да създадете ревизията, а непосредствено след това да извършите преброяването, но и в двата случая е добре докато преброяването и първоначалният запис на ревизията не са приключили, да не се извършват други операции, които влияят на наличностите в склада.
 • При създаване на ревизия е добре да се уверите предварително, че в програмата не са въведени операции, чиято дата на изпълнение е в бъдещето, и които влияят на наличностите в склада. Такива операции са доставките, продажбите, производството и трансферите.
 • Не създавайте нова ревизия, която се отнася към задна дата, освен в случаите, при които от тази дата насам не са извършвани никакви операции, които променят наличностите в склада. Ако евентуално желаете да нанесете корекции към задна дата, уверете се, че на тази дата сте създали ревизия и я заредете, за да отразите корекциите в нея.


Следваща глава: Модул "Доставки" - документиране на покупките


Назад към съдържанието
0 Коментар(а)
Ако имате коментар или предложениe към съдържанието на тази статия, публикувайте го тук (необходима Ви е безплатна регистрация във форума).