Прехвърляне към съдържание


Модул "Стоки"


Модул "Стоки": Създаване на номенклатура на артикулите

Кликнете тук, за да гледате видеоматериалите по темата


Ето, че стигнахме до една от основните стъпки при работата с програмата - дефиниране на номенклатурата на артикулите. За целта стартирайте модул "Стоки" от лентата с инструментите или натиснете Ctrl+F2 за бърз достъп до модула. От този екран ще създавате и редактирате всички артикули, които ще доставяте, продавате, влагате в производство и т.н. Ще обясня накратко различните части на този модул...

В горната част на екрана, непосредствено над списъка на артикулите, се намират 4 т.нар. "табове" или страници. Те са наименувани като "стоки и материали", "изделия", "услуги" и "всички артикули". В зависимост от това, кой от четирите таба е активен в момента, ще виждате различна част от Вашата номенклатура на артикулите. За да виждате всички артикули в списъка ще трябва да активирате този, който носи името "всички артикули". Тук е мястото да направя уточнение, че тези табове, въпреки очевидната прилика в имената, нямат абсолютно никаква връзка с наименованията на групите, които създадохме в предишното упражнение. Това е така, защото групите са само условен етикет, който Ви помага да филтрирате определен набор от артикули, които обединени под общ признак - принадлежност към определена група, но програмата не очаква и не Ви ограничава да въвеждате само изделия в групата "Изделия", нито само услуги в групата "Услуги". Със същия успех можете да асоциирате и най-обикновените стоки и материали с която и да е група, стига това да е полезно за Вашата работа и да Ви носи някаква полза. Не така стоят нещата обаче с табовете в модул "Стоки", защото при тях има категорично разграничение между типовете на артикулите и не е възможно артикул, който сте създали като услуга, да се появи в списъка на изделията, нито пък изделие в списъка на услугите или стоките и материалите. Ще обясня накратко защо.... Програмата StoreHouse позволява на потребителя да дефинира няколко типа артикули:

 • стоки - артикули, които можете да продавате от склада или търговския обект
 • материали - от гледна точка на програмата това са обикновени стоки, но разликата е, че те могат да бъдат влагани в производството на изделия или при извършване на услуги
 • изделия - разходни норми (т.нар. рецепти), които са съставени от един или повече материали (а при PRO версията - и от други изделия), могат да имат наличност и се произвеждат преди да бъдат реализирани или вложени в други изделия
 • услуги - разходни норми (рецепти) на извършвани услуги. Както и при изделията, могат да бъдат съставени от един или повече материали (а при PRO версията - и от други изделия), но за разлика от изделията те не могат да имат наличност и не минават през модул "производство", а вместо това се реализират директно към клиента.

Публикувано изображение

Ще се спрем по-подробно на всеки един от четирите видове артикули:

Стоки

Стоките могат да бъдат доставяни от външни доставчици. Те са базови артикули, които обикновено Вие купувате от фирма-доставчик и препродавате на съответната цена. Стоките имат наличност, свои доставни цени, себестойност и продажни цени. Те са основата за другия тип артикули - материалите, и единственото което ги различава едни от други е фактът, че стоките не се появяват в списъците на материалите, които можете да влагате в производството на изделия или при извършването на услуги. Всяка стока може да се превърне в материал, ако това е необходимо.

Материали

Материалите носят идентични свойства с тези на обикновените стоки. Имат наличност, могат да бъдат доставяни, препродавани, имат своя доставна цена, себестойност и продажни цени. Различават се от базовите артикули - т.нар. "стоки", по това, че могат да участват като компоненти в разходните норми на изделия и услуги. Всеки материал е едновременно и стока, но обратното не е задължително.

Изделия

Изделията практически също са стоки (а в PRO версията могат да бъдат и материали). Те имат наличност, себестойност, продажни цени и т.н. С други думи, към тях можем да се отнасяме като към обикновени стоки, но с тази разлика, че тяхната наличност може да се променя основно чрез операцията "производство", въпреки, че е възможно и да бъдат доставяни. Изделията от гледна точка на програмата са разходната норма, по която Вие бихте произвели едно такова изделие. Те могат да включват в състава си неограничен брой материали (или други изделия - в PRO версията) - всеки от които с различно количество, процент фира и на съответната цена. Разходните норми на изделията позволяват на потребителя да въведе и допълнителни разходи за производството (в левовата им равностойност), за да обособи себестойността на изделието, което иначе се формира единствено на базата на съвкупността от себестойностите на включените в него материали. За да увеличите наличността на една изделие в склада (и съответно да намалите наличността на включените в него материали) ще трябва да "произведете" това изделие, като използвате средствата на програмата. След това можете да продавате изделието като най-обикновена стока. Разбира се, както стана ясно в секцията за настройките на програмата, можете да игнорирате проверката за достатъчна наличност при производство или продажба, и по този начин да заобиколите ефективно процеса на производство, т.е. само да продавате изделия, но така наличността им ще бъде отрицателно число и това обезсмисля идеята за ползване на складова програма до голяма степен.

Услуги

Услугите имат същите свойства и характеристики както и изделията. Те обаче не могат да имат наличност, нито се произвеждат. Вместо това, процесът на намаляване на включените в разходната норма на една услуга материали, е моментът на продажбата й към клиента, а не процесът на производство. Услугата също може да включва материали, да има своя себестойност и продажни цени. В платената версия на програмата услугите могат да включват в състава си и други изделия - като обикновени материали, така че ако във Вашата фирма извършвате определени услуги, част от чиито компоненти произвеждате сами и сте обособили като изделия, StoreHouse PRO ще Ви позволи да се възползвате от тази възможност.

Публикувано изображение
Така изглежда диалоговия прозорец за създаване и редактиране на стоки и материали.

Публикувано изображение
А диалоговият прозорец за създаване и редакция на разходни норми на изделия и услуги, изглежда така.

Нека обърнем внимание на общите характеристики на различните видове артикули.

Номенклатурен код

Всеки артикул има номенклатурен код, който може да е както изцяло съставен от цифри, така и от букви, или смесено. Програмата не Ви ограничава във вида и дължината на кода, но е важно да запомните, че в рамките на една база данни можете да имате само един артикул с този номенклатурен код, т.е. той не може да се повтаря. Желателно е да не гледате през пръсти на процеса на изготвяне на номенклатурните кодове или като на някакво досадно задължение, тъй като те трябва да са измислени така, че да позволяват лесно и ясно разграничаване на различните видове артикули, а не просто да присъстват като задължителен елемент (какъвто всъщност са) в номенклатурата на артикулите. Често добре обмислените номенклатурни кодове могат по-късно да Ви спестят много време и усилия при работата с продукта.

StoreHouse PRO позволява също така да имате неограничен брой допълнителни номенклатурни кодове за всеки артикул, а всеки един от тези допълнителни кодове бива асоцииран с определен доставчик или клиент. Идеята на тази възможност е да можете да издавате документи към клиенти или доставчици, в които фигурират техните, а не Вашите номенклатурни кодове. Фирмите, които работят с големи вериги от магазини често са принудени да ползват тази възможност, тъй като в стоковите разписки, във фактурите или заявките трябва да посочват задължително номенклатурния код на клиента (а при изготвяне на заявки - на доставчика).

Баркод

Тук се въвежда баркода на артикула, което Ви позволява на по-късен етап да добавяте артикула към документите, които издавате, използвайки баркод скенер - за по-бързо и прецизно избиране на артикулите. За разлика от номенклатурния код, баркодът може да се повтаря и при други артикули. Когато добавяте към дадена операция такъв артикул, чийто баркод се използва и от друга стока, програмата първо показва съвпадащите записи, така че да можете да изберете кой от тях ще вмъкнете в операцията. Избирането на артикули чрез баркод скенер е функция на StoreHouse PRO.

Наименование

Наименованието е друг задължителен елемент на всеки артикул. За разлика от номенклатурния код обаче, наименованието може да се повтаря, така че Вие можете да имате два или дори повече артикули с едно и също наименование, стига това да е необходимо. Предвид факта обаче, че всеки артикул има уникален - в рамките на базата данни - номенклатурен код, програмата може да прави съвсем точно разграничение между един или друг артикул, независимо от неговото име. Съветът ми е да използвате колкото е възможно по-кратки имена и определено, моля Ви, не ги изписвайте изцяло с главни букви - това е изключително лоша практика. Както ще се убедите и сами, мястото на листа при отпечатване на справки и документи понякога е кът, а колкото по-дълги са имената на артикулите, толкова повече място ще Ви е необходимо, за да ги изпишете. Понякога, ако сте прекалили с дължината на наименованието, това може да се окаже невъзможно и в такива случаи програмата просто ще "изреже" онази част от името, която не се побира в колоната.

Група

Всеки артикул може да бъде директно асоцииран с точно една група. Индиректно обаче, същият този артикул може да бъде асоцииран с много повече. Как става това? Представете си, че артикулът A е асоцииран с групата X. Същевременно обаче тази група е подгрупа на друга - групата Y. Тя от своя страна може да бъде асоциирана с друга група-родител - да я наречем условно Z, и т.н. В справките на програмата този артикул ще се появява като член на групата Х, но при справка за групите Y, Z и т.н. (ако е включена опцията за проследяване на подгрупите) той ще се окаже асоцииран и с тях. Програмата Ви дава възможност по един изключително гъвкав начин да дефинирате и филтрирате резултатите в справките, така че в тях да се включва наистина само онова, което Ви интересува. Както ще можете да се убедите, ако разполагате с огромна номенклатура от артикули, това не е нещо, което можете на лека ръка да пренебрегнете.

Мярка

Мярката е друг общ елемент на всички видове артикули. Тя има информативен характер за това, в какви мерни единици е стойността, която програмата Ви показва за текуща наличност, доставени, произведени или реализирани артикули. Първоначално в програмата няма да има въведени никакви предварително дефинирани мерки. Вие ще трябва постепенно да добавите свои. Можете да направите това както в момента на създаването и описването на всеки артикул, така и чрез предвидения за целта редактор на мерните единици, който се намира в менюто "Номенклатури".
Ако по време на създаването или редактирането на даден артикул не намерите необходимата Ви мерна единица в списъка на мерните единици, не се тревожете - просто я впишете в този списък (това списъчно поле Ви позволява да пишете в него) и когато съхраните артикула, същата мерна единица ще бъде автоматично добавена към номенклатурата на мерните единици, съответно ще бъде достъпна за бърз избор от списъка при въвеждането на други артикули, които ще я ползват.
Сега е моментът да кажем, че мерната единица също е важно звено в създаването на номенклатурата на артикулите. Нека вземем следния пример, при който Вие ще доставяте, продавате или влагате в производство артикули, които са с много ниска единична цена - по ниска от 1 стотинка, но които почти никога не се продават на единична бройка. Такива артикули са например дребните винтчета - те обикновено се продават в разфасовки от по няколкостотин броя. Ето защо една ли е добра идея да зададете за мерна единица "брой", тъй като това би означавало, че всеки път ще трябва да преизчислявате и приравнявате единичната доставната цена, а тя едва ли ще бъде за 1 брой, което ще превърне ежедневието Ви в ад. В такива случаи просто помислете кая е най-удачната форма за определяне на мерната единица, както и на единичната цена. Ако приемем, че 1 кутия винтове съдържа 1000 броя и Вие запишете мярка "1000 бр." или просто "1 кут.", то все пак нищо не Ви пречи да продадете и 1 брой от тези винтове, стига да се налага. Просто ще трябва да въведете 0.001 за количество. Все пак, това е нещо, което трябва да бъде съобразено с конкретната специфика на работата Ви.

Текуща наличност

Полето за текуща наличност е само информативно и не може да бъде редактирано. То показва информация за текущата наличност от тази стока във всички дефинирани в програмата обекти. Често потребители на програмата задават въпроси от рода на "Добре де, а как да променя наличността на този артикул, след като стойността в полето не може да бъде променяна". Отговорът на този въпрос е прост - за да променяте наличността на артикулите трябва да използвате единствено операциите за доставка, ревизия, продажба, производство и т.н. - с други думи, всички онези операции, които ще позволят на един по-късен етап да бъде проследено движението на тези артикули. Съгласете се, че идеята за възможна ръчна промяна на наличностите изглежда доста блазнеща, но пък помислете какъв хаос ще настане, когато стартирате една или друга справка в програмата - а те всички работят на базата на извършените операции, за които съществува запис или документ в продукта. Една подобна ръчна намеса неизбежно ще доведе до въпроса, как така програмата ми казва, че трябва да имам еди-колко-си броя от стоката Х, а на практика имам много повече или по-малко. Така че, приемете го, ако желаете отчетност със StoreHouse, забравете за ръчните намеси където трябва и където не трябва. И все пак, за да ни Ви обезкуражавам напълно, ще спомена, че има една част в програмата, която ще Ви позволи да променяте наличностите на воля - това е модулът "Ревизии" в меню "Операции", но за него по-късно...

Минимална наличност

Да не се бърка с наличността в склада. Единственото, което това поле, респективно - стойността в него прави, е да Ви позволи да зададете определен неснижаем минимум (въпреки, че програмата няма да Ви спре да минете и под него), под който количеството на артикула не е желателно да спада. Попълването на полето не е задължително и като цяло то може да се използва само за артикули, които са критични за Вас. Стойността, която ще въведете тук кореспондира пряко със справката за наличности и вложени средства, за която ще стане дума по-нататък в това ръководство.

Продажна цена 1 и 2

Програмата Ви позволява да посочите предварително до 2 продажни цени за всеки артикул. Условно са наречени "продажна цена 1" и "продажна цена 2". Дали ще използвате и двете - това зависи изцяло от Вас. Можете да не използвате нито една от тях, ако няма да продавате артикула, а само ще го ползвате за материал в производството, където определяща ще бъде единствено себестойността му.
Характерна особеност на PRO версията на StoreHouse е, че позволява да имате и неограничен брой допълнителни продажни цени за всеки артикул, но всяка една от тези продажни цени трябва да бъде асоциирана с даден клиент. Когато продавате този артикул на определен клиент, за който сте указали, че по подразбиране купува по собствена цена, програмата първо проверява, дали за него има асоциирана такава специална цена. Ако такава бъде намерена, програмата предлага възможност за автоматична продажба по нея, без да Ви ограничава в това да изберете друга цена. Разбира се, както ще се убедите и сами, програмата позволява продажбата и по други цени и затова сега ще ги изброим:

 • продажна цена 1
 • продажна цена 2
 • средно претеглена себестойност
 • последна доставна цена
 • собствена цена (асоциирана с конкретния клиент)
 • ръчно въведена цена
И ако всичко това не Ви е достатъчно, винаги можете да "играете" и с търговската отстъпка, която се задава в проценти по време на продажбата.

Опцията "Включва ДДС" при продажна цена 1 и 2

Тази опция е достъпна в PRO версията на програмата, за фирми, които са регистрирани по ЗДДС. Позволява на потребителя да въвежда продажните цени с ДДС. Масовата практика е в складовата програма да се въвеждат само нетни цени (и наистина това е най-добрият вариант), а програмата на свой ред да начислява ДДС там, където е необходимо. Има обаче и някои частни случаи, при които въвеждането на цена с ДДС би било доста удобно. Пример за такъв случай са цени, които са обявени в официалната ценова листа на фирмата с включен ДДС, но при премахването на данъка се получава нетна цена, която не може да се представи с точност само с два знака след десетичната запетая, а изисква по-голяма точност. Например крайна цена на артикул 5.71 лв. При премахването на данъка, нетната цена би изглеждала като 4.75833. При това положение, освен че няма много търговски вид, тази цена е и трудна за изчисление, тъй като се подава лесно на грешка при записването на цялата стойност. Има, разбира се, и други случаи, при които въвеждането на продажна цена с ДДС директно в складовата програма е плюс. Важно е да се знае, че при продажбата на такива артикули, програмата най-напред пресмята нетната им цена, за да я представи в съответния документ без ДДС, а после размерът на данъка се начислява върху общата облагаема стойност на операцията, както е редно.

Себестойност

Себестойността е важен елемент на всеки артикул. В StoreHouse тази стойност е динамична и се преизчислява автоматично от програмата при всяка промяна в доставната цена на артикула или в доставните цени на неговите компоненти (ако артикулът е разходна норма на изделие или услуга). Желателно е да не променяте ръчно тази стойност, освен при констатирани сериозни разминавания между реалната и показаната на екрана себестойност (нещо, което може да бъде следствие от множество фактори, само част от които са сгрешени доставни цени или количества на включените в разходната норма материали и т.н.). Разбира се, ако по време на създаването на номенклатурата разполагате с информация за точната себестойност на този артикул, можете да я впишете там (не важи да разходните норми на изделия и услуги - програмата ги изчислява автоматично при добавяне на компоненти или промяна на цените на компонентите), нещо повече - желателно е да го направите. Но след като сте съхранили и добавили артикула към номенклатурата на артикулите, желателно е да оставите програмата сама да се грижи за актуализирането на тази стойност (с изключение на посочените по-горе случаи).

Последна доставна цена

Името говори само за себе си. Това е последната цена, на която сте доставяли този артикул. Тя също се актуализира автоматично от програмата при всяка доставка, но при създаването на артикула е добре да я впишете ръчно, за да може програмата да Ви предложи същата цена при първата доставка на този артикул. Ако не го направите това не е проблем - при всички положения полето ще бъде актуализирано автоматично веднага щом запишете операция за доставка, в която присъства този артикул.

Допълнителна мярка

Допълнителната мярка се използва в случай, че във Вашата база данни сте дефинирали някои от артикулите така, че ги изписвате с една мерна единица, докато същевременно ги доставяте от доставчика по друга. Например, продавате артикул на бройки, но от доставчика доставяте на кашон и доставната цена също е за кашон, или пък изписвате артикула на метри, а го доставяте на килограми. Когато дефинирате допълнителна мярка, това Ви позволява да въвеждате количествата и доставните цени така, както сте ги получили от доставчика, т.е. по неговата мярка. При записа на доставката обаче, програмата автоматично ще трансформира количеството и единичната цена към основната Ви мерна единица за този артикул, спестявайки Ви куп изчисления. За база на тази трансформация се използва "коефициентът за трансформация", който се въвежда редом с допълнителната мярка.

Коефициент за трансформация

Това е коефициентът, който програмата ще приложи към въведените от Вас количество и цена по допълнителна мярка, за да получи единичната цена и крайно доставено количество в основната мерна единица за артикула. Например, ако основната мярка за артикула Х е "брой", но доставяте от доставчика с мярка "кашон" (който условно съдържа 1000 бр. от този артикул) и цената за един такъв кашон е 100 лв., то за да трансформирате кашона в бройки, а оттам и цената за 1 бр., трябва да въведете коефициент 1000 (което означава, че 1 х доп. мярка = 1000 х осн. мярка). Така при доставка Вие трябва да въведете количеството по допълнителна мярка, както и ед. цена за същата мярка, а програмата ще изчисли автоматично, че количеството, което влиза в склада е 1000 бр. с ед. доставна цена 0.10 лв. Ако коефициентът е равен на 1, не се извършва трансформация, т.е. количеството и цената по едната и другата мярка съвпадат. Ако обаче коефициентът е по-малък от 1, тогава ефектът се обръща. За горния случай коефициент на трансформация в размер на 0.001 би означавало, че 1 кашон с ед. цена от 1000 лв. се трансформира към количество по основна мярка в размер на 0.001 бр. и единична цена от 1 000 000 лв. за един брой. Използването на допълнителна мерна единица и коефициент за трансформация е функция на StoreHouse PRO.

Локация

Ако организацията на Вашия склад е такава, че артикулите се складират и съхраняват в точно определени помещения, или пък в картотекирани стелажи, тук можете да запишете информация за това, къде точно се намира физически всеки един артикул и къде следва да бъде търсен.

Допълнителни опции

- материал - ако смятате да използвате стоката и като материал в разходните норми на изделия и услуги, поставете отметка в това поле. Ако не го направите, програмата просто няма да показва артикула в списъците с артикули, от които можете да избирате и добавяте материали в разходните норми. Можете да променяте този параметър по всяко време, ако възникне необходимост от това.

- скрита номенклатура - ако вече не желаете да виждате този артикул в списъците с артикулите, направете го "скрит" и ако изрично не сте разрешили показването на такива артикули от менюто "Настройки", той повече няма да се показва.

А сега ще се спрем накратко върху операциите, които можете да извършвате в модул "Стоки". Те са:

 • Филтриране на данните по следните признаци:


  - по тип на артикула (осъществява се чрез табовете в горната част на прозореца);
  - по групова принадлежност;

 • Търсене (по ключова дума) - търсенето се осъществява по частично или пълно съвпадение с номенклатурния код или наименованието на артикула. Важно е да се отбележи, че се претърсват само филтрираните данни, т.е. дори и да бъде срещнато съвпадение с търсената дума сред артикулите, които са извън обсега на зададените критерии за филтриране, тези артикули ще бъдат игнорирани.
 • Опресняване - изчиства резултатите от последното търсене, както и критерия за филтриране по групова принадлежност, т.е. показва всички записи, които отговарят на избрания тип.
 • Създаване - при натискане на този бутон ще се покаже контекстно меню, от което ще можете да стартирате редакторите за стоки или разходни норми в режим на създаване. Чрез тази функция се създават и записват нови артикули в базата данни. За бърз достъп до един от двата редактора можете да използвате и бързите клавишни комбинации: Shift+F5 (за създаване на нова разходна норма) и Alt+F5 (за създаване на обикновена стока).
 • Промяна - служи за зареждане на маркирания артикул в съответния редактор, в режим на редакция и преглед. Позволява да променяте различни параметри на артикулите.
 • Изтриване - прави точно това - изтрива записи от списъка. Обърнете внимание, че не може и не трябва да изтривате артикули, които участват в операции или имат наличност в някой от дефинираните складови обекти. Ако определен артикул няма да се ползва повече или няма да се ползва чест, най-добре е да го скриете.
 • Дублиране - създава дубликат на маркирания от Вас артикул и Ви позволява да нанесете корекции върху копието. Тази функция може да се използва в случаите, при които имате множество артикули с еднообразни параметри и не желаете да ги дефинирате всеки път. Разбира се, копието може да се различава от оригинала не само по номенклатурния си код (което е задължително), но и по всеки друг параметър.
 • Импорт от CSV файл - при натискането на този бутон програмата ще покаже контекстно меню, от което можете да изберете:


  - импорт на номенклатура на артикулите от CSV файл - тази функция се използва за вмъкване на нови артикули от външен файл във формат CSV (подготвен в електронна таблица, или експортиран от друг продукт). При извършване на импортната операция артикулите, които вече съществуват в базата данни ще бъдат пропускани, т.е. няма да бъдат вмъкнати в базата данни;
  - импорт на цени от CSV файл - използва се за актуализиране на ценовата листа на артикулите чрез импортиране на нови цени от външен файл в този формат.

 • Експорт - при натискането на този бутон програмата ще покаже контекстно меню, от което можете да изберете:


  - експорт към електронна таблица в CSV файл - тази функция ще експортира всички (или само избраните) артикули към външен файл във формат CSV. Можете да използвате тази възможност за обмен на данни между StoreHouse PRO и друга програма или за допълнителна обработка на "суровите" данни в електронна таблица.
  - експорт в HTML файл - експортира всички (или само избраните) артикули към статичен HTML файл, който можете да съхраните локално на Вашия компютър или да изпратите до друг потребител. HTML файловете могат да бъдат зареждани за преглед чрез Вашия уеб браузър.

 • Експорт в HTML - позволява на потребителите на StoreHouse PRO да експортират номенклатурата на артикулите в HTML формат.
 • Други операции - при натискането на този бутон програмата ще покаже контекстно меню, съдържащо разширен набор от операции, които можете да извършвате в този модул. Същото меню може да бъде извикано и чрез кликване с десния бутон на мишката в списъка с артикулите. На допълнителните операции ще отделим специално внимание по-късно.
 • Печат - отпечатва списъка с номенклатурите на печатащо устройство.
 • Настройки - при натискането на този бутон програмата ще покаже контекстно меню, от което можете да изберете:


  - размер на шрифта при печат - можете да изберете между "голям", "нормален" и "малък" шрифт;
  - отпечатвани полета - тук можете да укажете на програмата, кои полета желаете да бъдат отпечатвани на принтер;
  - продажните цени да се показват с начислен ДДС - когато пред тази опция има отметка, всички продажни цени в този модул ще се показват с начислен ДДС, независимо дали за всяка отделна цена сте поставили отметка, че включва ДДС. И обратното - когато пред опцията няма отметка, програмата ще показва на екрана само нетни цени, независимо дали са дефинирани като такива, т.е. за цените, които са изрично дефинирани като крайни, програмата ще изчисли и покаже тяхната нетна стойност.


Допълнително трябва да знаете, че при кликване с десния бутон на мишката върху списъка с артикулите, можете да получите бърз достъп и до други функции на програмата, които ще се появят в контекстно меню. За да можете да ползвате някои от тях, трябва предварително да сте избрали артикулите, за които ще се отнася операцията. Същото меню се показва и при натискане на бутона "Други операции", за който стана дума по-горе.

Публикувано изображение

Ето списък на допълнителните операции, които можете да извиквате чрез контекстното меню:

 • бърза справка за наличностите във всички обекти - показва мини-справка, в която можете да проверите какви наличности от избрания артикул имате в различните дефинирани обекти на базата данни;
 • трансформация на артикул - чрез тази функция можете да трансформирате артикул от един вид (например стока/материал), в друг вид (разходна норма на изделие или услуга).
 • скриване/показване на артикули - позволява да изберете един или повече артикули от списъка и бързо да ги направите скрити, така че да не се показват повече в списъците. Обратното също е възможно.
 • групова промяна на цена - позволява да промените бързо който и да е тип цена (без специалните цени по клиенти) за един или повече избрани артикули, без да се налага да зареждате артикулите в режим на редакция.
 • групова промяна на търговската отстъпка за избран клиент - чрез тази функция можете да зададете нова или да промените съществуващата специална търговска отстъпка за един или повече избрани артикули и посочен от Вас клиент.
 • промяна на групата на избраните артикули - позволява бърза асоциация на един или повече избрани артикули с нова група.Следваща глава: Модул "Контрагенти": Създаване на номенклатура на контрагентите


Назад към съдържанието


 • DANROS харесва това


0 Коментар(а)
Ако имате коментар или предложениe към съдържанието на тази статия, публикувайте го тук (необходима Ви е безплатна регистрация във форума).