Прехвърляне към съдържание


StoreHouse PRO: Модул "Стоки"Стоки

Създаване и редактиране на номенклатурата на артикулите

 

Стигнахме до една от основните стъпки при работата с програмата - създаването на номенклатурата на артикулите. Стартирайте модул "Стоки" иконата в лентата с инструментите или чрез клавиатурната комбинация Ctrl+F2. В тази част на програмата ще създавате и редактирате всички артикули, които след това ще купувате, продавате, влагате в производство и т.н.

 

Елементи на интерфейса
Видове артикули
Реквизити на артикулите

 

Изображение

 

Елементи на интерфейса

 

Основната част от екрана на модула е заета от таблица, в която се визуализира списъка с артикулите, отговарящи на филтрите, приложени от потребителя. Ако не е приложено филтриране на данните, се показва пълният списък с всички стоки, материали, изделия и услуги.

 

Изображение

 

Четирите раздела (таба) в горната част на екрана, наименувани като "всички артикули", "стоки и материали", "изделия" и "услуги" служат за контролиране на вида на артикулите, които потребителя желае да вижда в таблицата под тях. При зареждане на модула активен ще е разделът "всички артикули" (освен, ако в настройките не е зададено друго), което означава, че програмата ще показва всички видове стоки, материали, изделия и услуги, без да прилага филтриране по вид на артикула. В случай, бе потребителят желае да вижда само един конкретен вид записи, трябва да чукне върху съответния таб и програмата автоматично ще премахне от екранния списък всички записи, които не са от избрания тип. Важно е да уточним, че ако е избран режим на показване, различен от "всички артикули", функциите за филтриране по група и за търсене по ключова дума също ще бъдат ограничени до показване на записи от избрания вид.

 

Изображение

 

Бутоните в долната част на екрана се използват за изпълнение на най-често използваните операции в този контекст. Натискането на някои от тях води до показване на контекстно меню с допълнителни операции и настройки, а на други - до директно изпълнение на определено действие. Пред наименованието на повечето бутони се показва (в квадратни скоби) бързия клавиш, който отговаря на това действие. Нека се спрем накратко на всеки един от бутоните и да обясним неговото предназначение:

 

[ F2 ] Групи - показва списъка с вече създадените стокови групи и позволява на потребителя да приложи временно филтриране на информацията на екрана, така че тя да включва само стоките, които принадлежат към избраните групи и/или подгрупи. При прилагане на филтриране по този признак от списъка със стоки ще бъдат временно премахнати всички артикули, които не попадат в избора на оператора.

 

[ F3 ] Търсене - стартира функцията за търсене по ключова дума. Претърсването на данните се извършва по наличието на ключовата дума в номенклатурния код, наименованието или баркода на артикула. Търсенето е по частично съвпадение и е без значение на малки и главни букви. Това означава, че ако търсим артикул, съдържащ думата "винт", в списъка с резултатите ще попаднат както артикулите, които съдържат точно тази дума, така и други като "винтоверт", "отвинтване" и т.н. Ако потребителят е приложил филтриране по тип и по група на артикулите, търсенето ще бъде извършено само сред стоките, които отговарят на избрания тип и попадат в избраните групи.

 

[ F4 ] Опресни - натискането на този бутон ще изчисти резултата от евентуално предишно търсене по ключова дума, ще премахне филтъра по група и ще презареди отново списъка с артикулите. Ако потребителят е приложил филтриране по тип на артикула, то ще се запази.

 

[ F5 ] Създаване - натискането на този бутон ще покаже на екрана малко контекстно меню, от което потребителят ще трябва да избере между "създаване на ново изделие или услуга" и "създаване на нова стока". При натискане на някоя от двете възможни функции, програмата ще покаже съответния екран за въвеждане на данните на новия артикул. Алтернативен и по-бърз метод за стартиране на двете функции е чрез техните бързи клавишни комбинации: Shift+F5 за създаване на изделие или услуга и Alt+F5 - за създаване на нова стока или материал. При създаването на нов артикул потребителят задължително въвежда поне следната минимална информация: неговия уникален номенклатурен код, наименованието, избира групата, към която принадлежи записа и мерната единица, с която артикулът се води на отчет в склада. Всички останали реквизити са по желание и мога да бъдат добавяни и на по-късен етап.

 

[ F6 ] Промяна - както показва и името на бутона, той се използва за редактиране на данните на избрания артикул. За целта потребителят трябва да е маркирал с мишката точно един ред от списъка със стоките. Програмата ще покаже екран за редакция, който отговаря на вида на избрания артикул. Потребителят може да променя всички реквизити на стоките, с изключение на тяхното налично количество, което е изчисляемо поле с информативен характер в тази част на програмата, а стойността му се определя в резултат на извършените с този артикул приходни или разходни операции.

 

Изтрий - служи за изтриване на стока, която е била създадена по погрешка и освобождаване на заетия от нея код. Важно!!! Не е възможно да се изтриват стоки, които вече са участвали в складова операция или документ, или пък имат наличност, различна от нула. Ако е необходимо такива стоки повече да не се показват, потребителят може да ги скрие.

 

[ F8 ] Дублиране - служи за създаване на копие на избран артикул. За да използва тази функция, потребителят трябва да маркира с мишка артикула, който ще бъде използван за основа на създаването на дубликат. Програмата ще покаже екрана за създаване/редактиране, в който потребителят ще трябва като минимум да въведе нов уникален номенклатурен код на новия артикул, а останалите параметри на стоката ще бъдат взети от оригиналния артикул. Разбира се, потребителят би могъл да ги промени по начин, който отговаря на нуждите му.

 

Импорт от CSV - при натискането на бутона се показва контекстно меню с две възможни операции: "Импорт на номенклатура на артикулите от CSV файл" и "Импорт на цени от CSV файл". Първата операция позволява да се извърши бързо автоматизирано въвеждане на голямо количество нови артикули от външен CSV файл, в който са дефинирани стоките и техните реквизити. Обърнете внимание, че не е възможно да се импортират артикули, които вече са създадени в номенклатурата на стоките или пък кодът им вече е зает от друг артикул. Такива записи ще бъдат пропуснати автоматично при изпълнение на операцията. Втората функция - за импорт на цени - служи за автоматизирана промяна на цените артикулите чрез импорт на нови цени от външен CSV файл. Тази функция улеснява масовата актуализация на цените на голямо количество съществуващи стоки и както и при другата функция, спестява значително време в случаите, при които се налага преизчисляване на някоя от продажните цени на стоките и това преизчисляване е извършено във външен продукт (например Ексел с приложени формули за преизчисляване).

 

Експорт - при натискането на бутона се показва контекстно меню с две възможни операции: "Експорт към електронна таблица в CSV файл" и "Експорт в HTML файл". Първата от двете функции позволява информацията от екрана да се прехвърли към външен файл, който след това да бъде зареден в друг софтуер - за допълнителна обработка или анализ. При стартирането на функцията програмата ще попита, дали потребителят желае да експортира само избраните записи. Ако операторът отговори с "не", ще бъдат експортирани всички записи от таблицата с артикулите. Ако целта не е да се експортира цялата номенклатура на артикулите, а само избрана част от нея, потребителят трябва да се погрижи преди това, да приложи необходимото филтриране по тип, група и/или ключова дума. Втората функция създава файл в HTML формат, в който данните за артикулите са представени в табличен и лесно четим вид. За разлика от формата CSV, този формат не е подходящ за случаите, при които данните ще бъдат променяни или анализирани. Използвайте го само при нужда от споделяне на информацията с Ваши колеги или за съхранение в статичен вид.

 

Други операции - натискането на бутона показва меню с множество допълнителни възможности, част от които са:

 • бърза справка за наличностите във всички обекти - показва прозорец с информация за наличните количества от тази стока в различните търговски и складови обекти, създадени в тази база данни.
 • трансформация на артикул - позволява промяна на типа на избраната стока: от стока/материал - в разходна норма на изделие или услуга, както и обратното.
 • скриване / показване на артикули - позволява на потребителя да укаже на програмата, че следва да третира като скрити (т.е. да не показва) група от предварително маркирани от потребителя артикули. Възможно е и обратното - група от скрити артикули да започне да се показва отново.
 • групова промяна на минималните наличности за избраните артикули - позволява на потребителя да зададе наведнъж нова минимална наличност за група от предварително селектирани артикули.
 • групова промяна на цена - позволява на потребителя да зададе нова обща цена за група от предварително избрани стоки, които по принцип имат една и съща цена. Възможните типове цени, които подлежат на такава промяна са: Продажна цена #1 и #2, последната доставна цена и среднопретеглената себестойност.
 • групова промяна на търговската отстъпка за избран клиент - Чрез тази функция потребителят е в състояние да присвои нова специална търговска отстъпка към определен клиент за предварително маркираните артикули.
 • промяна на групата на избраните артикули - позволява едновременна промяна на груповата принадлежност на множество, предварително селектирани от потребителя стоки, изделия и услуги.
Забележка: Същото меню се показва и при чукване с десния бутон на мишката върху който и да е от записите в таблицата с артикулите.

 

Настройки - позволява промяна в настройките на модул "Стоки" като например: показване на продажните цени с включен ДДС, показване на себестойността на стоките в отделна колона, запомняне и прилагане на последния избран тип артикули при вход в модула, запомняне и автоматично предлагане на последната използвана мерна единица и т.н.

 

[ F9 ] Печат - служи за отпечатване на списъка с артикулите от екрана на принтер.

 

Видове артикули

 

В StoreHouse PRO артикулите се разделят на три основни вида: стоки, изделия и услуги. Нека опишем какво е характерното за всеки един от тях и какво го отличава от останалите два...

 

Стоки

 

Стоката е най-базовият и прост вид артикул в програмата. Артикул, който обикновено купувате от фирма-доставчик и препродавате на съответната цена. Стоките имат наличност, свои доставни цени, себестойност и продажни цени. Характерно за "стоките" е това, че самите те не съдържат в себе си други артикули (т.е. не са сложни съставни артикули) и себестойността им се формира от доставната им цена. Ако основното предназначение на дадена стока е да бъде използвана като материал за производството на изделие или извършването на услуга, програмата дава възможност това да бъде изрично указано чрез поставяне на отметка пред опцията "материал". Стоките, за които не е указано, че са материали също могат да бъдат използвани като такива в разходните норми на изделия или услуги, но по подразбиране няма да се появяват в някои списъци, чието предназначение е да показват само материали.

 

Изображение

 

По същество материалите не са отделен вид стоки и единственото им различие спрямо стандартната стока е в начина, по който програмата ги третира в контекста на създаването на разходна норма на изделие или услуга. StoreHouse PRO ги разделя условно на два типа: основни материали и спомагателни материали. По подразбиране всеки артикул, който е означен като материал, ще бъде третиран като основен материал, докато потребителят не избере другата опция. Стоки, които са включени в разходната норма на изделие или услуга, но не са изрично означени като материали, ще бъдат третирани автоматично като спомагателни материали. Въпросното разделение е съвсем условно и целта му е единствено да даде възможност за по-точно и ефективно ценообразуване на изделията и услугите с оглед на различните видове материали, включени в тях.

 

Изделия

 

Практически изделията те също са стоки (а в PRO версията могат да бъдат и материали). Имат наличност, себестойност, продажни цени и т.н. Това, което ги отличава от стоките е, че наличността им се увеличава основно чрез операцията "производство", а не чрез доставка. От гледна точка на програмата изделията са едновременно и стока, и разходната норма, по която Вие бихте произвели едно такова изделие. Те могат да включват в състава си неограничен брой материали (или други изделия - в PRO версията) - всеки от които с различно количество, процент фира и на съответната цена. Разходните норми на изделията позволяват на потребителя да въведе и допълнителни разходи за производството (левовата им равностойност), за да се формира себестойността на изделието, която иначе се образува единствено от сбора на себестойностите на включените в него материали. За да увеличите наличността на една изделие в склада (и съответно да намалите наличността на включените в него материали) е необходимо да "произведете" това изделие чрез производствения модул. След като бъде произведено, изделието може да бъде продавано, прехвърляно към други виртуални складове, инвентаризирано, включвано като материал в други изделия или услуги и т.н.

 

Услуги

 

Те се създават по същия начин като изделията и като цяло споделят същия набор от параметри и реквизити. Това, което ги отличава значително от стоките и изделията е, че услугите не могат да имат складова наличност, не могат да бъдат използвани като материал в разходните норми на други изделия или услуги и не могат да бъдат част от производствена операция (или каквато и да е друга приходна или разходна операция, различна от продажба). Услугите могат единствено да бъдат продавани. Тъй като услугата включва в разходната си норма материали и те трябва да бъдат изписани от складовата наличност, това става в момента на продажбата на услугата (вместо в модула за производство, както е при изделията).

 

Изображение

 

Реквизити на артикулите

 

Всеки артикул разполага с набор от множество параметри, наречени реквизити, които описват стоката и правят така, че тя да се различава от останалите записи в номенклатурата на артикулите. Ще се спрем на всеки един от реквизитите и ще разясним неговото предназначение.

 

Номенклатурен код

 

Всеки артикул има номенклатурен код, който може да е съставен от цифри, от букви или смесено. Програмата не Ви ограничава във вида и дължината на кода, но е важно да запомните, че в рамките на една база данни можете да имате само един артикул с този номенклатурен код. Желателно е да не гледате през пръсти на процеса на изготвяне на номенклатурните кодове или като на някакво досадно задължение, тъй като те трябва да са измислени така, че да позволяват лесно и ясно разграничаване на различните видове артикули, а не просто да присъстват като задължителен елемент (какъвто всъщност са) в номенклатурата на артикулите. Често добре обмислените номенклатурни кодове могат по-късно да Ви спестят много време и усилия при работата с продукта.

 

Съвет: Ако не желаете да присвоявате на стоките номенклатурен код, измислен от Вас, можете да укажете в настройките на програмата, че желаете тя да генерира автоматично вместо Вас такъв (цифров) код. Това може да стане чрез опцията "при създаване на нов артикул генерирай автоматично уникален пореден номер номенклатурен номер на артикула" от раздела "Автоматично попълване на данни" на "Предпочитания на потребителя и общи настройки".

 

Баркод

 

Тук се въвежда баркода на артикула, което Ви позволява на по-късен етап да добавяте артикула към документите, които издавате, използвайки баркод скенер - за по-бързо и прецизно избиране на артикулите. За разлика от номенклатурния код, баркодът може да се повтаря и при други артикули. Когато добавяте към дадена операция такъв артикул, чийто баркод се използва и от друга стока, програмата първо показва съвпадащите записи, така че да можете да изберете кой от тях ще вмъкнете в операцията. Избирането на артикули чрез баркод скенер е функция на StoreHouse PRO.

 

Наименование

 

Наименованието е друг задължителен елемент на всеки артикул. За разлика от номенклатурния код, наименованието може да се повтаря, така можете да имате два или повече артикула с едно и също наименование, стига това да е необходимо. Предвид факта, че всеки артикул има уникален - в рамките на базата данни - номенклатурен код, програмата може да прави съвсем точно разграничение между един или друг артикул, независимо от неговото име.

 

Група

 

Всеки артикул може да бъде директно асоцииран с точно една група. Индиректно обаче, същият този артикул може да бъде асоцииран с много повече. Как става това? Представете си, че артикулът A е асоцииран с групата X. Същевременно обаче тази група е подгрупа на друга - групата Y. Тя от своя страна може да бъде асоциирана с друга група-родител - да я наречем условно Z, и т.н. В справките на програмата този артикул ще се появява като член на групата Х, но при справка за групите Y, Z и т.н. (ако е включена опцията за проследяване на подгрупите) той ще се окаже асоцииран и с тях. Програмата Ви дава възможност по един изключително гъвкав начин да дефинирате и филтрирате резултатите в справките, така че в тях да се включва наистина само онова, което Ви интересува. Както ще можете да се убедите, ако разполагате с огромна номенклатура от артикули, това не е нещо, което можете на лека ръка да пренебрегнете.

 

Основна мерна единица

 

Мярката е друг общ елемент на всички видове артикули и също е задължителен реквизит. Тя има информативен характер за това, в какви мерни единици е стойността, която програмата Ви показва за текуща наличност, доставени, произведени или реализирани артикули. Първоначално в програмата няма да има въведени никакви предварително дефинирани мерки. Вие ще трябва постепенно да добавите свои. Можете да направите това както в момента на създаването и описването на всеки артикул, така и чрез предвидения за целта редактор на мерните единици, който се намира в менюто "Номенклатури".
Ако по време на създаването или редактирането на даден артикул не намерите необходимата Ви мерна единица в списъка на мерните единици, не се тревожете - просто я впишете в този списък (това списъчно поле Ви позволява да пишете в него) и когато съхраните артикула, същата мерна единица ще бъде автоматично добавена към номенклатурата на мерните единици, съответно ще бъде достъпна за бърз избор от списъка при въвеждането на други артикули, които ще я ползват.
Сега е моментът да кажем, че мерната единица също е важно звено в създаването на номенклатурата на артикулите. Нека вземем следния пример, при който Вие ще доставяте, продавате или влагате в производство артикули, които са с много ниска единична цена - по ниска от 1 стотинка, но които почти никога не се продават на единична бройка. Такива артикули са например дребните винтчета - те обикновено се продават в разфасовки от по няколкостотин броя. Ето защо едва ли е добра идея да зададете за мерна единица "брой", тъй като това би означавало, че всеки път ще трябва да преизчислявате и приравнявате единичната доставната цена, а тя едва ли ще бъде за 1 брой, което ще превърне ежедневието Ви в ад. В такива случаи просто помислете кая е най-удачната форма за определяне на мерната единица, както и на единичната цена. Ако приемем, че 1 кутия винтове съдържа 1000 броя и Вие запишете мярка "1000 бр." или просто "1 кут.", то все пак нищо не Ви пречи да продадете и 1 брой от тези винтове, стига да се налага. Просто ще трябва да въведете 0.001 за количество. Все пак, това е нещо, което трябва да бъде съобразено с конкретната специфика на работата Ви.

 

Текуща наличност

 

Полето за текуща наличност е само информативно и не може да бъде редактирано. То показва информация за наличността на този артикул в активния складов обект. Често потребители на програмата задават въпроси от рода на "Добре де, а как да променя наличността на този артикул, след като стойността в полето не може да бъде променяна". Отговорът на този въпрос е прост - за да променяте наличността на артикулите трябва да използвате единствено операциите за доставка, ревизия, продажба, производство и т.н. - с други думи, всички онези операции, които ще позволят на един по-късен етап да бъде проследено движението на тези артикули. Съгласете се, че макар идеята за възможна ръчна промяна на наличностите да изглежда доста блазнеща, хаосът който една подобна възможност би създал, ще е огромен, тъй като всяка справка в програмата отчита наличността на базата на извършените приходни и разходни операции с конкретния артикул и се очаква за всяко потребителско действие да има ясна следа или генериран документ.

 

Минимална наличност

 

Да не се бърка с наличността на артикула в склада. Единственото, което това поле, респективно - стойността в него прави, е да Ви позволи да зададете определен неснижаем минимум (въпреки, че програмата няма да Ви спре да минете и под него), под който количеството на артикула не е желателно да спада. Попълването на полето не е задължително и като цяло то може да се използва само за артикули, които са критични за Вас. Стойността, която ще въведете тук кореспондира пряко със справката за наличностите, която не е предмет на тази част от ръководството.

 

Продажни цени

 

Програмата Ви позволява да посочите предварително до 2 продажни цени за всеки артикул. Условно са наречени "продажна цена 1" и "продажна цена 2". Дали ще използвате и двете - това зависи изцяло от Вас. Можете да не използвате нито една от тях, ако няма да продавате артикула, а само ще го ползвате за материал в производството, където определяща ще бъде единствено себестойността му.
Характерна особеност на PRO версията на StoreHouse е, че позволява да имате и неограничен брой допълнителни продажни цени за всеки артикул, но всяка една от тези продажни цени трябва да бъде асоциирана с даден клиент. Когато продавате този артикул на определен клиент, за който сте указали, че по подразбиране купува по собствена цена, програмата първо проверява, дали за него има асоциирана такава специална цена. Ако такава бъде намерена, програмата предлага възможност за автоматична продажба по нея, без да Ви ограничава в това да изберете друга цена. Разбира се, както ще се убедите и сами, програмата позволява продажбата и по други цени и затова сега ще ги изброим:

 • продажна цена 1
 • продажна цена 2
 • средно претеглена себестойност
 • последна доставна цена
 • специална цена (асоциирана с конкретния клиент)
 • последна продажна цена
 • ръчно въведена цена
И ако всичко това не е достатъчно, винаги можете да включите в употреба и търговската отстъпка, която се задава в проценти по време на продажбата или е предварително въведена за конкретна комбинация от клиент и артикул или само за клиент.

 

Включва ДДС

 

Тази опция е достъпна в PRO версията на програмата, но честно казано не препоръчваме употребата й. Ако не за друго, то поне защото, както вероятно знаете, във фактурите задължително се посочват нетните, а не крайните цени. Складовата програма работи на принципа на договорена нетна цена и съответно изчисляването на ДДС винаги става в края на документа - върху сбора от данъчните основи на артикулите. В този смисъл програмата се нуждае само от цената без ДДС, а с тази опция просто я информирате, че цената на артикула е крайна, т.е. програмата следва да изчисли нетната цена като извади от крайната размера на данъка, вместо да я вземе наготово. Затова, нека го подчертаем отново - препоръчителната практика е да се въвеждат единствено нетни цени (без ДДС), а размерът на данъка да се изчислява автоматично от програмата там, където е необходимо. Все пак, ако все пак по някаква причина сте решили да въвеждате продажните си цени с ДДС, моля, уверете се предварително, че минималната точност, зададена в настройките за закръгляване на продажните цени е минимум 4 знака след десетичната запетая (което е възможно само в PRO версията). По този начин ще си спестите потенциалните разлики от закръгленията, които е възможно да се получат при определени цени и биха се получили при изчисляването на нетната цена на стоки с въведена крайна цена и по-малка точност на изчисление.

 

Себестойност

 

Себестойността е важен елемент на всеки артикул. В StoreHouse тази стойност е динамична и се преизчислява автоматично от програмата при всяка промяна в доставната цена на артикула или в доставните цени на неговите компоненти (ако артикулът е разходна норма на изделие или услуга). Желателно е да не променяте ръчно тази стойност, освен при констатирани сериозни разминавания между реалната и показаната на екрана себестойност (нещо, което може да бъде следствие от множество фактори, само част от които са сгрешени доставни цени или количества на включените в разходната норма материали и т.н.). Разбира се, ако по време на създаването на номенклатурата разполагате с информация за точната себестойност на артикула, можете да я впишете (не важи да разходните норми на изделия и услуги - програмата ги изчислява автоматично при добавяне на компоненти или промяна на цените на компонентите), нещо повече - желателно е да го направите. Но след като сте съхранили и добавили артикула към номенклатурата на артикулите, желателно е да оставите програмата сама да се грижи за актуализирането на тази стойност. Обърнете специално внимание, че за точното преизчисляване на тази стойност е задължително приходните и разходните операции в програмата да се извършват в хронологичния ред на тяхното възникване (т.е. първо доставките или производството, а чак след това продажбите). Много често срещана грешка е потребителят да отлага въвеждането на приходните операции (доставки, производство) за по-късен етап и да започне да изписва стоки, за които програмата все още не знае, че са постъпили в склада. Това може да не е никакъв проблем от гледна точка на наличността, защото тя ще се нормализира автоматично при по-късното въвеждане на пропуснатата доставка, но себестойността й вече няма да бъде съвсем точна. Оттам пък ще има неточности и в справките, които изчисляват печалба и себестойност на производство, тъй като в момента на извършването на въпросните операции, програмата не е разполагала с необходимата информация за отчетната стойност на артикулите. Накратко - моля, не правете това, ако желаете точни себестойности.

 

Последна доставна цена

 

Името говори само за себе си. Това е последната цена, на която сте доставяли този артикул. Тя също се актуализира автоматично от програмата при всяка доставка, но при създаването на артикула е добре да я впишете ръчно, за да може програмата да Ви предложи същата цена при първата доставка на този артикул. Ако не го направите това не е проблем - при всички положения полето ще бъде актуализирано автоматично веднага щом запишете операция за доставка, в която присъства този артикул.

 

Допълнителна мерна единица

 

Допълнителната мярка се използва в случай, че във Вашата база данни сте дефинирали някои от артикулите така, че ги изписвате с една мерна единица, докато същевременно ги доставяте от доставчика по друга. Например: продавате артикул на бройки, но от доставчика доставяте на кашон и доставната цена също е за кашон, или пък изписвате артикула на метри, а го доставяте на килограми. Когато дефинирате допълнителна мярка, това Ви позволява да въвеждате количествата и доставните цени така, както сте ги получили от доставчика, т.е. по неговата мярка. При записа на доставката обаче, програмата автоматично ще трансформира количеството и единичната цена към основната Ви мерна единица за този артикул, спестявайки Ви куп изчисления. За база на тази трансформация се използва "коефициентът за трансформация", който се въвежда редом с допълнителната мярка. Допълнителната мярка е приложима единствено в модула за доставки.

 

Коефициент за трансформация към основна мярка

 

Това е коефициентът, който програмата ще приложи към въведените от Вас количество и цена по допълнителна мярка, за да получи единичната цена и крайно доставено количество в основната мерна единица за артикула. Например, ако основната мярка за артикула Х е "брой", но доставяте от доставчика с мярка "кашон" (който условно съдържа 1000 бр. от този артикул) и цената за един такъв кашон е 100 лв., то за да трансформирате кашона в бройки, а оттам и цената за 1 бр., трябва да въведете коефициент 1000 (което означава, че 1 х доп. мярка = 1000 х осн. мярка). Така при доставка Вие трябва да въведете количеството по допълнителна мярка, както и ед. цена за същата мярка, а програмата ще изчисли автоматично, че количеството, което влиза в склада е 1000 бр. с ед. доставна цена 0.10 лв. Ако коефициентът е равен на 1, не се извършва трансформация, т.е. количеството и цената по едната и другата мярка съвпадат. Ако обаче коефициентът е по-малък от 1, тогава ефектът се обръща. За горния случай коефициент на трансформация в размер на 0.001 би означавало, че 1 кашон с ед. цена от 1000 лв. се трансформира към количество по основна мярка в размер на 0.001 бр. и единична цена от 1 000 000 лв. за един брой. Използването на допълнителна мерна единица и коефициент за трансформация е функция на StoreHouse PRO.

 

Скрит артикул

 

Поставянето на отметка пред тази опция ще доведе до това, че този артикул повече няма да се показва в списъците с артикули, освен ако изрично не сте разрешили това в настройките на програмата, или ако не е включен в операция или документ, които трябва да бъдат показани в контекста на изготвянето на определена справка. Тъй като, както артикулите, които вече са участвали в операция или имат наличност не могат да бъдат изтривани, скриването им е единствената възможност, чрез която можете да инструктирате StoreHouse да не ги показва. Стоки, които вече не продавате или не произвеждате са идеален кандидат за скриване, така че да облекчите и работата на програмата. Имайте предвид, че скриването на артикул не води до освобождаване на неговия номенклатурен код.

 

Локация

 

Ако организацията на Вашия склад е такава, че артикулите се складират и съхраняват в точно определени помещения, или пък в картотекирани стелажи, тук можете да запишете информация за това, къде точно се намира физически всеки един артикул и къде следва да бъде търсен.

 

Допълнителни номенклатурни кодове по контрагенти

 

StoreHouse PRO позволява да имате неограничен брой допълнителни номенклатурни кодове за всеки артикул, а всеки един от тези допълнителни кодове бива асоцииран с определен доставчик или клиент. Идеята на тази възможност е да можете да издавате документи към клиенти или доставчици, в които фигурират техните, а не Вашите номенклатурни кодове. Фирмите, които работят с големи вериги от магазини често са принудени да ползват тази възможност, тъй като в стоковите разписки, във фактурите или заявките трябва да посочват задължително номенклатурния код на клиента (а при изготвяне на заявки - на доставчика). Необходимо е също да укажете в настройките на програмата, че разрешавате отпечатването на допълнителните номенклатурни кодове на контрагентите за артикули, които имат такъв присвоен код. Въвеждането на допълнителни кодове е възможно единствено за вече създадени стоки.

 

Специални продажни цени по клиенти

 

Специалните продажни цени по клиенти в StoreHouse PRO Ви дават възможност да дефинирате по една допълнителна продажна цена на конкретния артикул - за всеки отделен клиент. Това означава, че ако имате, например, 1000 клиента в номенклатурата на контрагентите, за всеки създаден артикул, освен основните две продажни цени можете да имате и 1000 специални цени - по една за всеки клиент. И така - за всеки артикул. Специални цени могат да се въвеждат само за вече създадени и съхранени артикули.

 

Търговски отстъпки по клиенти

 

Като при специалните цени по клиенти, но вместо цена, тук можете да въведете специална процентна отстъпка за конкретен клиент и конкретната стока. Специалните отстъпки на ниво "клиент и артикул" могат да се комбинират с предварително дефинираните отстъпки на ниво клиент. Това означава, че ако в данните на определен клиент сте фиксирали отстъпка по подразбиране в размер на 10%, но за определени артикули сте въвели отстъпка 15% към този клиент, програмата автоматично ще приложи специалната отстъпка само за този артикул, а останалите артикули от продажбата към този клиент ще използват стандартната отстъпка, която сте му присвоили.

 

 

Следваща глава: Модул "Контрагенти": Създаване на номенклатура на контрагентите

 

Назад към съдържанието