Прехвърляне към съдържание


Снимка

Анонс: Версия 2.8 на StoreHouse PRO

нови версии

 • Заключена тема Тази тема е заключена
Няма отговори към тази тема

#1 Елизия Софтуер

Елизия Софтуер

  Елизия Софтуер

 • Администратор
 • ПипПипПипПип
 • 1243 Мнения:

Публикувано: 26.06.2019 - 10:01

Издадохме версия 2.8 на складово-производствения софтуер StoreHouse PRO. Тук можете да се осведомявате за промените по 2.8.х версиите на продукта.

 

Версия 2.8.2 (издадена на 06.10.2020 г.)

 • Промяна в начина, по който се изчислява и закръглява търговската отстъпка в модул "Продажи". При отстъпка, приложена върху целия документ, ако размерът на отстъпката и на данъчната основа не завършват на цяла стотинка, а на половин (например 1.235), закръгляването до втория знак вече ще е в полза на отстъпката, вместо на данъчната основа.
 • Отстранен е пропуск в модул "Продажби", който при определени комбинации от количество и цена или количество и отстъпка може да доведе до неправилно визуализиране на някои сборове във вече съхранен документ, ако той бъде зареден от оператора за повторно отпечатване и/или преглед.
 • Общи подобрения в работата на програмата.

 

Версия 2.8.1 (издадена на 28.06.2019 г.)

 • Промяна в начина, по който функционира новата функция за автоматично генериране на следващ номенклатурен код (номер) на артикул. Отстранен е пропуск, който при определени обстоятелства може да доведе до предлагане на вече зает номер (при наличие на буквено-цифрови кодове в номенклатурата на артикулите).

 

Версия 2.8 (издадена на 26.06.2019 г.)

 

Какво е новото и промененото в тази версия:

 

 

 • В модул "Продажби" е добавен нов начин на плащане - наложен платеж чрез пощенски паричен превод (НП с ППП). По своето естество този начин на плащане е еквивалент на превод по банков път (от гледна точка на търговеца), но от гледна точка на клиента е плащане в брой, за което лицензираният оператор на пощенски парични преводи издава съответния документ на крайния клиент. Във фактурите и стоковите разписки, в които е избран такъв начин на плащане, ще се изписва "Наложен платеж чрез ППП".
   
 • Във връзка с добавения нов начин на плащане в програмата са направени следните изменения:

  1. Филтрите на справката за реализация по артикули и модул "Приходи и разходи" са променени така, че да включват новия реквизит като отделна избираема опция (чрез отделно поле с отметка за включване и изключване от резултатите).
  2. При въвеждане на нова операция в модул "Приходи и разходи" вече е налична опция (поле с отметка) "наложен платеж чрез ППП", която може да бъде активирана само при положение, че е поставена отметка и в полето "по сметка".
  3. Наложеният платеж чрез ППП е добавен като възможна опция в предпочитаните начини на плащане при попълнане на данните на всеки контрагент. В тази връзка следва да се има предвид, че в контекста на модул "Доставки" такова плащане винаги ще се третира като плащане в брой, а като плащане по банков път ще се третира само по отношение на продажбите.
  4. Важно! Във връзка с последните изменения в Наредба Н-18 на НАП и факта, че след 30.09.2019 г. този продукт ще може да бъде използван единствено в обекти, в които се работи само с плащания по банков път или наложен платеж чрез ППП (и не се приемат плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, т.е. в брой, с карта или обикновен наложен платеж), предпочитаният начин за плащане за новосъздадени контрагенти е променен на "по сметка", вместо "в брой". Разбира се, ако желаете винаги можете да промените тази настройка в модул "Контрагенти" (натиснете бутона "Настройки" и от менюто "Начин на плащане по подразбиране за нови контрагенти" изберете желаната от Вас опция).
   
 • В менюто "Справки" е добавена нова справка - "Експорт на разширен опис на издадените фактури към външен файл". Новата справка дава възможност за експортиране на списъка с издадени фактури за дефиниран от потребителя период в CSV или HTML формат (за автоматизиране и улесняване на тяхното осчетоводяване или изпращане в електронен вид до лица, които няма достъп до софтуера). Справката включва следните данни: Фактура №, дата на издаване, наименование на клиента, булстат, ИН по ЗДДС, данъчна основа, ДДС, обща стойност, отчетна стойност, обект-издател на документа, начин на плащане. Последните три реквизита могат да бъдат включвани/изключвани по усмотрение на потребителя.
   
 • В менюто "Справки" са добавени и следните три други справки с възможност за преглед, експорт и импорт:

  1. Списък на допълнителните номенклатурни кодове на артикули (по контрагенти);
  2. Списък на специалните продажни цени на артикули (по контрагенти);
  3. Списък на специалните търговски отстъпки за артикули (по контрагенти)

  Всяка от горните три справки беше достъпна и в предишни версии на програмата чрез контекстното меню в модул "Контрагенти", но беше ограничена единствено до показване на инфомация за точно един избран контрагент. В новия вариант на справката е възможно да се показва информация както за избран контрагент, така и за всички контрагенти едновременно (когато не е избран контрагент, справката ще показва допълнителна колона с името на контрагента, за койно се отнася информацията). В допълнение е добавена възможност за автоматизиран импорт на информацията от CSV файл, така че да е възможно данните да се обработват и актуализират чрез външен източник (примерно електронна таблица), а след това да бъдат върнати обратно в StoreHouse PRO с обновеното си съдържание. Важно е да имате предвид, че функцията за импорт на данни е достъпна единствено при предварително избран контрагент, за който се отнасят импортираните данни. Изборът на контрагент може да става по два начина: чрез бутона "Избор", предвиден за тази цел или чрез двукратно кликване върху ред от списъка, съдържащ данни за желания контратент.
   
 • В раздела "продажби и фактуриране" на настройките на StoreHouse PRO е добавена възможност за избор на различно име на стоковата разписка. Промяната касае единствено начина, по който се отпечатва документа (т.е. неговото заглавие) и не води до изменение на начина, по който се визуализира документа в самата програма. Допустимите опции са: "стокова разписка" (избрана е по подразбиране), "приемо-предавателен протокол" и "потребителски тип". Последната опция дава възможност за избор на различно име на документа, което е дефинирато специално за вас. Опцията за смяна на името на документа е глобална, т.е. ще се отнася за всички потребители на програмата във вашата фирма и по тази причина изисква евентуалната му промяна да бъде извършвана от потребител с административно ниво на достъп.
   
 • Добавена е възможност за автоматично генериране на пореден (цифров) номенклатурен код за артикулите. Това ще даде възможност на потребителите, които по принцип не се нуждаят от по-специфично образуване на номенклатурните кодове, да спестят време при създаването на нови номенклатури на стоки, изделия и услуги. Активирането на тази опция става чрез поставяне на отметка в полето "при създаване на нов артикул генерирай автоматично уникален пореден номенклатурен номер на артикула" в раздела "автоматично попълване на данни" на настройките на програмата. Поддържа се (чрез избор от списък) разредност, която е в диапазона от 01-99 до 0000000001-9999999999. При евентуално надхвърляне на на определения диапазон, програмата ще продължи да раздава номера от следващия по големина. Опцията е глобална, затова засяга всички потребители на програмата във вашата фирма, а променянето й е възможно да става единствено от потребител с администраторски права в програмата.
   
 • Добавена е възможност за автоматично запомняне и предлагане на последния използван тип артикули в модул "Продажби". Това означава, че ако в по-голямата част от времето продавате основно услуги или пък изделия, но не желаете програмата всеки път да Ви показва пълния списък с всички типове артикули при добавяне на нов ред към продажбата, вече ще можете да избегнете това. За целта поставете отметка пред опцията "автоматично показвай стоките от последния избран тип" (в раздела "Продажби и фактуриране" на настройките на програмата).

 

Какво е променено:

 

 • В правата за достъп на потребителите са премахнати отделните опции, които се отнасят до дебитните и кредитните известия. Тъй като по същество те са фактури, за тях ще се прилагат същите права, които имат потребителите при работа с фактурите.
 • Клавишът F7 е премахнат като бърз клавиш за изтриване на ред в модул "Приходи и разходи". Той беше заменен с бутона Del още във версия 2.7, но въпреки това контекстното меню в модула все още сочеше към стария клавиш.
 • Модул "Банки" е преименуван на "Банкови сметки"

 

Какво е поправено:

 

 • В предишните версии, когато се извършваше продажба по последна продажна цена (с резервна опция "продажна цена №1"), но такава не бъде намерена, програмата погрешно предлагаше продажна цена №2 като резервен вариант (или 0, ако продажна цена №2 не е въведена за този артикул). Проблемът е отстранен.
 • При промяна на номенклатурния код на артикул това следва да води до пълно и автоматично актуализиране на кода във всички издадени документи. В предишните версии на програмата това актуализиране не се извършваше за документите, издадени в модул "Оферти", но това вече е коригирано.
 • В модула за оферти на предишните версии, ако потребителят не е избрал активен складов обект и се опита да добави артикул към оферта, програмата показваше артикула без наименование и с нулева цена. Проблемът е отстранен.
 • Отстранен е бъг в справката за наличностите - при експорт на артикули към нова заявка, ако потребителят не избере доставчик, програмата извежда неправилно съобщение за грешка (идентификатора на съобщението вместо текста на грешката).
 • Отстранен проблем в модула за въвеждане на потребители и права за достъп - при натискане на който и да е бутон в списъка с потребителските права се показва съобщение за опит за промяна на правата на администратора.

 

Надяваме се, че с тази нова версия ще успеем да улесним ежедневието Ви. Както винаги, ще се радваме да получим и Вашите коментари, каквито и да са те. В случай, че имате въпроси или затруднения, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Ако сте пропуснали предишната версия, за промените в нея можете да прочетете тук.

Други теми с етикет: нови версии

1 потребители четат тази тема

0 потребител(и), 1 гост(и), 0 анонимен потребител(и)